close
تبلیغات در اینترنت
امام زمان (عج) در مذاهب و ادیان ديگر
loading...

هک شده

امام زمان (عج) در مذاهب و ادیان ديگر سيري‌ گذرا در کتب‌ مقدسه‌ اديان‌ و مذاهب‌ مختلف‌ جهان، هر پژوهشگر با انصافي‌ را به‌ پذيرش‌ اين‌ حقيقت‌ ناگزير مي‌سازد که‌ اعتقاد به‌ ظهور مصلحي‌ که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده، جهان‌ را پُر از عدل‌ و داد خواهد کرد، يک‌ اعتقاد جهاني‌ و همگاني‌ است‌ و همه‌ پيامبران‌ از طرف‌ آفريدگار توانا به‌ قوم‌ خود نويد داده اند که‌ سرانجام‌ مصلحي‌ غيبي‌ ظهور کرده، طومار جنايتها و خيانتها را در هم‌ پيچيده‌ حکومت‌ واحد جهاني‌ را بر اساس‌ عدالت‌ و آزادي‌ واقعي‌ بنياد خواهد نهاد.…

امام زمان (عج) در مذاهب و ادیان ديگر

امام زمان (عج) در مذاهب و ادیان ديگر

سيري‌ گذرا در کتب‌ مقدسه‌ اديان‌ و مذاهب‌ مختلف‌ جهان، هر پژوهشگر با انصافي‌ را به‌ پذيرش‌ اين‌ حقيقت‌ ناگزير مي‌سازد که‌ اعتقاد به‌ ظهور مصلحي‌ که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده، جهان‌ را پُر از عدل‌ و داد خواهد کرد، يک‌ اعتقاد جهاني‌ و همگاني‌ است‌ و همه‌ پيامبران‌ از طرف‌ آفريدگار توانا به‌ قوم‌ خود نويد داده اند که‌ سرانجام‌ مصلحي‌ غيبي‌ ظهور کرده، طومار جنايتها و خيانتها را در هم‌ پيچيده‌ حکومت‌ واحد جهاني‌ را بر اساس‌ عدالت‌ و آزادي‌ واقعي‌ بنياد خواهد نهاد. از اين‌ رهگذر پيروان‌ راستين‌ همه‌ اديان‌ آسماني‌ در انتظار آن‌ مصلح‌ بزرگ‌ دقيقه‌ شماري‌ مي‌کنند و نويد ظهور آن‌ انقلابگر پيروز در همه‌ کتابهائي‌ که‌ از نظر پيروانشان‌ کتاب‌ آسماني شناخته‌ مي‌شود، يافت‌ مي‌شود، که‌ در اينجا به‌ چند نمونه‌ کوتاه‌ اشاره‌ مي‌کنيم: 1 - زبـور: قرآن‌ کريم‌ تعبيري‌ را از زبور نقل‌ مي‌کند که‌ در زبور فعلي‌ عينا‌ موجود است. قرآن‌ کريم‌ مي‌فرمايد: وَ لَقَد کَتَبنا في‌ الزَبور مِن‌ بَعد الذِکر انَ‌ الارضَ‌ يرثُها عباديَ‌ الصالحونَ. 1 علاوه‌ بر ذکر(تورات) در زبور نيز نوشتيم‌ که‌ بندگان‌ صالح‌ من‌ وارث‌ زمين‌ خواهند شد. و اينک‌ متن‌ زبور: زيرا که‌ شريران‌ منقطع‌ خواهند شد، و اما منتظران‌ خداوند، وارث‌ زمين‌ خواهند شد. هان‌ بعد از اندک‌ زماني‌ شرير نخواهد بود، در مکانش‌ تا‌مل‌ خواهي‌ کرد و نخواهد بود. و اما حليمان‌ وارث‌ زمين‌ خواهند شد...زيرا که‌ بازوان‌ شرير شکسته‌ خواهد شد. و اما صالحان‌ را خداوند تا‌ييد مي‌کند. خداوند روزهاي‌ کاملان‌ را مي‌داند و ميراث‌ آنها خواهد بود، تا ابد الاباد. 2 و در جاي‌ ديگر مي‌فرمايد: قومها را به‌ انصاف‌ داوري‌ خواهد کرد. آسمان‌ شادي‌ کند و زمين‌ مسرور گردد. دريا و پري‌ آن‌ غرش‌ نمايند. صحرا و هر چه‌ در آن‌ است‌ به وجد آيد. آنگاه‌ تمام‌ درختان‌ جنگل‌ ترنم‌ خواهند نمود به‌ حضور خداوند. زيرا که‌ مي‌آيد. زيرا که‌ براي‌ داوري‌ جهان‌ مي‌آيد. رُبع‌ مسکون‌ را به‌ انصاف‌ داوري‌ خواهد کرد. 3 نويدهاي‌ مصلح‌ غيبي‌ در زبور بسيار فراوان‌ است، طالبين‌ مي‌توانند به‌ متن‌ مزامير که‌ در ضمن‌ عهد عتيق چاپ‌ شده، مراجعه‌ فرمايند. 2 تـورات‌: نويدهاي‌ مصلحي‌ که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده‌ جهان‌ را پر از عدل‌ و داد کند. در تورات‌ و ديگر کتابهاي‌ مندرج‌ در عهد عتيق بسيار فراوان‌ است‌ که‌ به‌ سه‌ نمونه‌ کوتاه‌ بسنده‌ مي‌کنيم: در کتاب‌ اشعيا نبي‌ مي‌خوانيم: مسکينان‌ را به‌ عدالت‌ داوري‌ خواهد کرد...گرگ‌ با بره‌ سکونت‌ خواهد کرد، پلنگ‌ با بزغاله‌ خواهد خوابيد...و در تمامي‌ کوه‌ مقدس‌ من، ضرر و فسادي‌ نخواهند کرد، زيرا که‌ جهان‌ از معرفت‌ خداوند پر خواهد شد. 4 و در کتاب‌ دانيال‌ نبي‌ مي‌خوانيم‌ که‌ خداوند خطاب‌ به‌ حضرت‌ دانيال‌ مي‌فرمايد: و در آن‌ زمان‌ ميکائيل، امير عظيمي‌ که‌ براي‌ پسران‌ قوم‌ تو ايستاده (قائم) است‌ خواهد برخاست...و بسياري‌ از انکه‌ در خاک‌ زمين‌ خوابيده‌اند، بيدار خواهند شد...انکه‌ بسياري‌ را به‌ عدالت‌ رهبري‌ مي‌نمايند مانند ستارگان‌ خواهند بود تا ابدالاباد. اما تو اي‌ دانيال! کلام‌ را مخفي‌ دار و کتاب‌ را تا آن‌ زمان‌ مهر کن. بسياري‌ به‌ سرعت‌ تردد خواهند نمود... خوشا بحال‌ آنان‌ که‌ انتظار کشند. 5 و در کتاب‌ حبقوق‌ نبي‌ آمده‌ است: اگر چه‌ تا‌خير نمايد برايش‌ منتظر باش، زيرا که‌ البته‌ خواهد آمد و درنگ‌ نخواهد کرد...بلکه‌ جميع‌ امتها را نزد خود جمع‌ مي‌کند و تمامي‌ قوم‌ها را براي‌ خويشتن‌ فراهم‌ مي‌آورد. 6 3 انجيـل:‌ بيشتر نويدهاي‌ انجيل‌ به‌ تعبير پسر انسان است، که‌ اين‌ تعبير طبق‌ نوشته‌ مسترهاکس‌ آمريکائي، بيش‌ از 80 بار در انجيل‌ و ملحقات‌ آن‌ (عهد جديد) تکرار شده‌ که‌ فقط‌ 30 مورد آن‌ با حضرت‌ عيسي‌ (ع) قابل‌ تطبيق‌ است 7 و 50 مورد ديگر آن‌ از نجات‌ دهنده‌اي‌ سخن‌ مي‌گويد که‌ در آخرالزمان‌ ظهور خواهد کرد. عيسي‌ (ع) نيز با او خواهد آمد. و او را جلال خواهد داد. و اينک‌ چند نمونه‌ از متن‌ اناجيل: همچنانکه‌ برق‌ از مشرق‌ ساطع‌ شده‌ تا به‌ مغرب‌ ظاهر مي‌شود، ظهور پسر انسان‌ نيز چنين‌ خواهد شد...انگاه‌ علامت‌ پسر انسان‌ در آسمان‌ پديد گردد و در آن‌ وقت‌ جميع‌ طوايف‌ زمين‌ سينه‌ زني‌ کند و پسر انسان‌ را ببينند که‌ برابرهاي‌ آسمان‌ با قوت‌ و جلال‌ مي‌آيد... اما از آن‌ روز و ساعت‌ هيچکس‌ اط‌لاع‌ ندارد، حتي‌ ملائکه‌ آسماني...لهذا شما نيز حاضر باشيد، زيرا در ساعتي‌ که‌ گمان‌ نبريد پسر انسان‌ مي‌آيد. 8 و در جاي ديگري مي گويد: در آن‌ وقت‌ فرشتگان‌ خود را از جهات‌ اربعه‌ از انتهاي‌ زمين‌ تا به‌ اقصاي‌ فلک‌ فراهم‌ خواهد آورد...ولي‌ از آن‌ روز و ساعت‌ غير از پدر هيچکس‌ اط‌لاع‌ ندارد، نه‌ فرشتگان‌ در آسمان‌ و نه‌ پسر هم، پس‌ بر حذر باشيد و بيدار شده‌ دعا کنيد، زيرا نمي‌دانيد که‌ آن‌ وقت‌ کي‌ مي‌شود. 9 و نيز مي فرمايد: کمرهاي‌ خود را بسته، چراغهاي‌ خود را افروخته‌ بداريد...خوشا به‌ حال‌ آن‌ غلامان‌ که‌ آقاي‌ ايشان‌ چون‌ آيد ايشان‌ را بيدار يابد...پس‌ شما نيز مستعد‌ باشيد، زيرا در ساعتي‌ که‌ گمان‌ نبريد پسر انسان‌ مي‌آيد. 10 4 - کتب‌ مقدّسه‌ هندوها: در کتب‌ مقدسه‌اي‌ که‌ در ميان‌ هندوها به‌ عنوان‌ کتاب‌ آسماني شناخته‌ شده: اشارات‌ فراواني، به‌ مصلح‌ آسماني‌ منتظر هست‌ که‌ به‌ چند نمونه‌ بسنده‌ مي‌کنيم: کالکي، مظهر دهم‌ و يشنو، در انقضاي‌ کلي‌ يا عصر آهن‌ سوار بر اسب‌ سفيدي‌ در حاليکه‌ شمشير برهنه‌ درخشاني‌ به‌ صورت‌ ستاره‌ دنباله‌ دار در دست‌ دارد، ظاهر مي‌شود، و شريران‌ را تماما‌ هلاک‌ مي‌سازد و خلقت‌ را از نو تجديد، و پاکي‌ را رجعت‌ خواهد داد. 11 و در جاي ديگري مي گويد: دور دنيا تمام‌ شود به‌ پادشاه‌ عادلي‌ در آخرالزمان‌ که‌ پيشواي‌ ملائکه‌ و پريان‌ و آدميان‌ باشد. حق‌ و راستي‌ با او باشد. آنچه‌ در درياها و زمينها و کوهها پنهان‌ باشد، همه‌ را به‌ دست‌ آورد و از آسمانها و زمين‌ آنچه‌ باشد خبر مي‌دهد. از او بزرگتر کسي‌ به‌ دنيا نيايد. 12 و نيز در جاي ديگري مي گويد: پادشاهي‌ و دولت‌ دنيا به‌ فرزند سيد خلائق‌ در دو جهان‌ (کشن) تمام‌ شود و کسي‌ باشد که‌ بر کوههاي‌ مشرق‌ و مغرب‌ حکم‌ براند و فرمان‌ کند و برابرها سوار شود و فرشتگان‌ کارکنان‌ او باشند، جن‌ و انس‌ در خدمت‌ او شوند و از سودان که‌ زير خط‌ استوا است‌ تا سرزمين‌ تسعين که‌ زير قطب‌ شمالي‌ است، و ماورا‌ بحار را صاحب‌ شود و دين‌ خدا زنده‌ گردد. و نام‌ او ايستاده (قائم) باشد و خداشناسي‌ باشد. 13 5 - کتب‌ مقدّسه‌ مانـويه:‌ در کتاب‌ شابوهرگان کتاب‌ مقدس‌ مانويه، نام‌ خردشهر ايزد آمده‌ که‌ بايد در آخرالزمان‌ ظهور کند و عدالت‌ را در جهان‌ بگسترد. همچنين‌ در تعاليم‌ ماني‌ از مرد بزرگواري‌ بحث شده که دوازده جانشين دارد و بوسيله آنها ارواحي که شايستگي دارند به‌ بهشت‌ راه‌ مي‌يابند. 14 6 - کتب‌ مقدسه‌ زردشتيان‌: موعود آخرالزمان‌ در اوستا استوت‌ ارت يا سوشيانت ناميده‌ مي‌شود، که‌ در پهلوي‌ سوشيانس گويند. سوشيانس‌ به‌ معناي‌ سودمند است‌ و در گاتها به‌ معناي‌ رهاننده‌ يا نجات‌ دهنده‌ ذکر شده‌ است. در منابع‌ زردشتي‌ هر کجا سوشيانت‌ مطلق‌ آمده، آخرين‌ موعود اراده‌ شده‌ است. نويدهاي‌ مربوط‌ به‌ موعود آخرالزمان‌ در متن‌ اوستا موجود است‌ و در ميان‌ منابع‌ زردشتي‌ در کتاب‌ هفتم‌ دينکرد بيش‌ از همه‌ از ظهور سوشيانت‌ بحث‌ شده‌ است: چاره‌ و درمان‌ جميع‌ دردها و رنجها با اوست، رنج‌ و بيماري‌ و پيري‌ و ظلم‌ و بي ديني‌ و فساد را ريشه‌ کن‌ سازد. مردمان‌ ناپاک‌ را نابود سازد و همه‌ آنها را براندازد. 15 و در جاي ديگري مي گويد: سوشيانت‌ (نجات‌ دهنده‌ بزرگ) دين‌ را به‌ جهان‌ رواج‌ دهد، فقر و تنگدستي‌ را ريشه‌ کن‌ سازد، ايزدان‌ را از دست‌ اهريمنان‌ نجات‌ داده، مردم‌ جهان‌ را همفکر و هم‌ گفتار و هم‌ کردار سازد. 16 7 جيـن‌هـا: در کتب‌ مقدسه‌ جين‌ها آمده‌ است: هنگامي‌ که‌ فساد و انحطاط‌ و تباهي‌ جهان‌ را فرا گيرد شخص‌ کاملي‌ که‌ آن‌ را تيرتنگو (نويد دهنده) گويند، ظهور کرده، تباهي‌ را از بين‌ مي‌برد و پاکي‌ و صافي‌ را از نو برقرار مي‌سازد. 17 8 - برهمائيان:‌ در کتب‌ مقدسه‌ برهمائيان‌ از ظهور ويشنو نويدهاي‌ فراواني‌ هست: ويشنو در ميان‌ مردم‌ ظاهر مي‌گردد...او از همه‌ کس‌ قويتر و نيرومندتر است... در يک‌ دستِ‌ ويشنو شمشيري‌ به‌ مانند ستاره‌ دنباله‌ دار و در دست‌ ديگر انگشتري‌ درخشنده‌ دارد. هنگام‌ ظهور وي، خورشيد و ماه‌ تاريک‌ مي‌شوند و زمين‌ خواهد لرزيد. 18 9 - چينيان:‌ در مهابهارت يک‌ فصل‌ تمام‌ به‌ کريشنا اختصاص‌ داده‌ شده، و بهگود گيتا شرح‌ و بسط‌ همان‌ فصل‌ است. در مهابهارت پس‌ از تقديس‌ فراوان‌ از کريشنا چنين‌ آمده‌ است: کريشنا ظهور کرده‌ جهان‌ را نجات‌ مي‌دهد. 19 10 - ملل‌ مختلف‌ جهان:‌ پس‌ از يک‌ بررسي‌ عميق‌ در تاريخ‌ زندگي‌ و اعتقادات‌ ملل‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيم‌ که‌ همه‌ ملل‌ مختلف‌ بر اساس‌ اعتقاداتي‌ که‌ از کتابهاي‌ مذهبي‌ يا رجال‌ ديني‌ خود فراگرفته‌اند، در انتظار مصلحي‌ هستند که‌ در آخرالزمان‌ ظهور کرده‌ جهان‌ را پر از عدل‌ و داد خواهد نمود: اسن‌ها، اسلاوها، سلت‌ها، ژرمنها، اهالي‌ صربستان‌ و اقوام‌ اسکانديناوي‌ در انتظار ظهور موعودهائي‌ به‌ نامهاي‌ مختلف، چون: آرتور ، اودين ، کالويبرک ، مارکوکراليويچ ، بوخص ، بوريان‌ بورويهم و عناوين‌ ديگر، مي‌باشند که‌ معتقدند موعودهايشان‌ روزي‌ ظهور کرده، به‌ جنايتها و خيانتهاي‌ جهان‌ خاتمه‌ داده، عدالت‌ و داد را در جهان‌ گسترش‌ خواهند داد.

================================================ پي نوشتها ================================================

١- انبيا 105 2 - مزامير، مزمور 37، 3- مزامير، مزبور 96 4 - کتاب اشعيا نبي فصل 11 5 -کتاب دانيال نبي فصل 12 6 - کتاب حبقوق نبي فصل 2 7- قاموس مقدس ص 219 8- انجيل متي فصل 24 9- انجيل مرقس فصل 13 10- انجيل لوقا فصل 12 11- اوپانشياد ص 737 12- باسک از کتب مقدسه هندوها 13- شاکموني از کتب مقدسه هندوها 14- شابوهرگان ترجمه مولر 15- سوشيانت ص 104 16- جاماسب نامه ص 121 17- اوپانيشاد مقدمه ص 54 18- ريک ودا ماندالاي 4، 16 و 24 19- اوپانيشاد ص 647

درباره مقالات , مهدوی ,
هکر بازديد : 99 پنجشنبه 23 شهريور 1391 زمان : 23:43 نظرات ()
مطالب مرتبط
ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبليغات
 • فروشگاه اينترنتی
 • لينک دوستان

  آرشيو
 • 1394
 • 1391
 • نظرسنجي
  مطالب این سایت را چگونه ارزیابی میکنید؟

  حاضری چند تا صلوات برای تعجیل ظهور امام زمان بفرستی؟